Aktualności Przetargi Oferty inwestycyjne Komunikaty
Do ulubionych... Napisz do nas... Strona główna
GMINA
Przejrzysta Gmina >
Druki do pobrania >
Urząd Gminy - dane    kontaktowe
Rada Gminy
Sołectwa >
Strategia rozwoju
Z życia wzięte
PREZENTACJA GMINY
Położenie
Warunki geograficzne
Rys historyczny
Galeria zdjęć >
Galicyjskie opowieści >
OBLICZE GMINY
Współcześnie
Rolnictwo
Transport
Gospodarka komunalna
Oświata
Kultura i sztuka
Opieka społeczna
Gmina współcześnie


   Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku, wymagały nowych rozwiązań systemu zarządzania państwem. W wyniku gruntownych przemian w koncepcji zmian w ustroju państwa przywrócono ideę samorządu terytorialnego. Samorząd stał się podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego wspólnoty mieszkańców określonego terytorium, wyposażonego w osobowość prawną, dysponującego prawem własności mienia nazwanego komunalnym. Pierwszym etapem reformy samorządowej wzmacniającym jej konstrukcyjne podstawy była ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Zakres działalności gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą dla innych podmiotów w kategorii:
  1. Infrastruktury społecznej (szkoły, ochrona zdrowia, opieka społeczna)
  2. Infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi, transport itp.)
  3. Porządku i bezpieczeństwa publicznego (ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne)
  4. Ładu przestrzennego i ekologicznego (gospodarka terenowa, ochrona środowiska).
   Według nowego podziału administracyjnego kraju wprowadzonego 1 stycznia 1999 roku gmina Jarosław należy do powiatu jarosławskiego - jednego z 20 powiatów województwa podkarpackiego. Przed tym podziałem administracyjnym gmina Jarosław należała do województwa przemyskiego.
   Gmina Jarosław jest gminą podmiejską o charakterze rolniczym związaną funkcjonalnie z miastem Jarosław. 13 wsi sołeckich i ich usytuowanie przedstawione jest na mapie gminy. W granicach gminy znajdują się odcinki dróg:
   - nr 4 Zgorzelec-Medyka
   - nr 862 Nisko-Jarosław
   W przyszłości przez teren gminy ma przebiegać autostrada E4 . Obecnie prowadzone są prace koncepcyjne przebiegu tej autostrady i obwodnicy dla miasta Jarosławia. Położenie komunikacyjne gminy w układzie przebiegu tej autostrady stanowić będzie istotnie znaczący czynnik rozwoju gospodarczego gminy. W gminie Jarosław mieszka 12842 osoby, w 2000 roku zanotowano 174 urodzenia i 96 zgonów. W 1999 roku gminę zamieszkiwało 12599 osób. W stosunku do lat poprzednich stan ludności ma stopniowa tendencję wzrostową. Przyrost naturalny jest dodatni. W gminie Jarosław mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią 55,3% ogólnej liczby ludności, a w wieku przedprodukcyjnym 30,2%. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 862 bezrobotnych, z czego kobiety stanowi ą 54%. Gmina Jarosław jest zwodociągowana i zgazyfikowana w 100 %. W trakcie realizacji jest obecnie telefonizacja i kanalizacja gminy. Gmina dysponuje gminnym wysypiskiem śmieci zlokalizowanym w Wólce Pełkińskiej. W przyszłości gmina zamierza segregować i utylizować odpady. Na terenie Tuczemp i Kostkowa funkcjonują oczyszczalnie ścieków. W gminie Jarosław zarejestrowanych jest 507 podmiotów gospodarczych z przewagą małych firm usługowych i handlowych na potrzeby lokalne oraz produkcyjnych. Większość działających podmiotów to firmy jednoosobowe lub kilkuosobowe. Większa liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Jarosław zajmuje się handlem i usługami. Najczęściej występującą formą organizacyjno-prawną działających firm jest forma spółki cywilnej. Do ważniejszych firm działających na terenie gminy należą:
   - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Surochowie
   - Delin, Okna PCV w Muninie
   - Gospodarstwo Administracyjno-Handlowe Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Makowisku
   - SKR w Jarosławiu
   - Piekarnia GS w Muninie
   - Zakłady Chemiczne San w Surochowie - EUROSERVICE w Surochowie
   - "DREMEX" w Surochowie
   - Młyn Gospodarczy w Pełkiniach
   - Gospodarstwo Ogrodnicze Piotrów w Tuczempach
   Na terenie gminy Jarosław działa siedem szkół podstawowych z dwoma punktami filialnymi oraz gimnazja zlokalizowane przy szkołach w Makowisku, Muninie, Pełkiniach i Wólce Pełkińskiej. W gminie funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej Pełkinie - Wygarki oraz Ośrodek Zdrowia w Wólce Pełkińskiej. Na terenie gminy znajdują się dwa hotele w Makowiski i Koniaczowie.
   Istnieje również Zespół Pałacowo-Parkowy Pełkinie - Wygarki oraz park z zabytkową kaplicą i pomnikiem Aleksandra Fredry w Surochowie. Gmina dysponuje boiskami sportowymi oraz stadionem sportowym w Tuczempach. W trakcie realizacji jest ośrodek Rekreacyjno Turystyczny "Żwirownia" w Surochowie. Funkcjonowanie gminy uzależnione jest od konstrukcji budżetu gminy na każdy rok. Budżet jest planem zawierającym dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.
   Możliwość rozwoju gminy limitują dochody budżetowe, wśród których można wyróżnić dochody własne (podatki i opłaty gminne) oraz różnego rodzaju subwencje i dotacje. W gminie Jarosław udział dochodów własnych w stosunku do dochodów ogółem w 2000 roku wynosił 18%. Wydatki budżetowe gminy były przeznaczane na inwestycje i wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne w 2000 roku stanowiły 22,3% wydatków ogółem. W celu niedopuszczenia do deficytu budżetu gminy, działania gminy zmierzały w kierunku pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych oraz pokrywania części wydatków kredytem bankowym. Aby gmina mogła się w przyszłości rozwijać poczynione zostały w ostatnim okresie czasu prace zmierzające do opracowania i zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy do 2010 roku, taka strategia została uchwalona. Obecnie co roku Uchwałą Rady Gminy ustanawiany jest właśnie budżet gminy na realizację poszczególnych zadań w ramach zadań własnych i zleconych. Głównymi działami, w których ujmowana jest realizacja zadań gminy są: rolnictwo, transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna i sport.
Kliknij, aby obejrzeć dokładną prognoze...
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
  © 2003 Softres Sp. z o.o. Mapa serwisu