MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o oględzinach terenu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą - Kopalina piasku Zgoda-OS-I
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                Wójt Gminy Jarosław, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 1000 na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  odbędą się oględziny terenu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą : „Kopalina piasku „Zgoda-OS-I”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach 79/1 i 80 w miejscowości Zgoda, gmina Jarosław, powiat jarosławski.

               

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres: budownictwo@jaroslaw.itl.pl  ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. 27, w godz. 730 – 1530.   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jarosław przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarosław, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Jarosław oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.


Obwieszczenie

 

 
  Data publikacji   2019-01-15


Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE KOPALNIA

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Janusz #Mokrzycki#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie