MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław
 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz oraz uchwały Rady Gminy w Jarosławiu nr IX/127/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław uchwalonego uchwałą Nr VII/51/2001 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 grudnia 2001 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.06.2018 r. do 18.07.2018  r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarosław http://www.jaroslaw.itl.pl.  

Pełna treść obwieszczenia

Instrastruktura_techniczna

I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_Rys_Kierunki

I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_Rys_Uwarunkowania

I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_tekst

I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_tekst_zal_A

PONS_I_zm_SUIKZP_MAKOWISKO_1_RYSUNEK

PONS_I_zm_SUIKZP_MAKOWISKO_1_TEKST

 
  Data publikacji   2018-06-19


Załączniki:

 1. Obwieszczenie
 2. Instrastruktura_techniczna
 3. I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_Rys_Kierunki
 4. I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_Rys_Uwarunkowania
 5. I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_tekst
 6. I_zm_SUiKZP_gm_JAROSLAW_tekst_zal_A
 7. PONS_I_zm_SUIKZP_MAKOWISKO_1_RYSUNEK
 8. PONS_I_zm_SUIKZP_MAKOWISKO_1_TEKST

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Janusz #Mokrzycki#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie