MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy w następujących zakresach zadań
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) i Rozdziału XI, uchwały Nr IX/115/2017  Rady Gminy Jarosław z dnia 27 października  2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi
i innymi
podmiotami na rok 2018. 

Wójt Gminy Jarosław

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy w następujących zakresach zadań: 

 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) edukacji, oświaty i wychowania.


Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, Sekretariat, pokój nr 2 w nieprzekraczalnym  terminie do dnia

15 lutego 2018r.


Całość ogłoszenia

 
  Data publikacji   2018-02-08


Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE_nabór do komisji 2018

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Roman #Kałamarz#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie