MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód
 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), uchwały nr VIII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Wschód”, zmienionej uchwałą nr VI/71/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Wschód”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jarosław - Obszar Wschód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w godzinach pracy Urzędu.

Pełna treść obwieszczenia

 
  Data publikacji   2017-02-08


Załączniki:

 1. 2017-02-08_OBWIESZCZENIE_wylozenie_zm_MPZP_Obszar_Wschod

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Janusz #Mokrzycki#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie