MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Wiejskiej Jarosław na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r.
 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY JAROSŁAW

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

Wójt Gminy Jarosław

informuje, że

przystąpiono do opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Wiejskiej Jarosław na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

 

Pełna treść obwieszczenia

 
  Data publikacji   2017-01-12


Załączniki:

 1. Obwieszczenie

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Ryszard #Stec#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie