MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Piekarska 5
 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w  Jarosławiu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Przy ul. Piekarska 5

w Jarosławiu

 

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: 18.08.2016r.

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)-obywatelstwo polskie ,

   - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,     - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe


2) spełnia jeden z poniższych warunków :

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości ,

- ukończył średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada 6- letnią praktykę w księgowości ,

 - jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów ,

 - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

           3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/wym. stanowisku

Całość ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dodano 2016.08.01

 

 
  Data publikacji   2016-07-19


Załączniki:

 1. nabór ZEAS księgowy
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dodano 2016.08.01

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Maria Jakubowska
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie