MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Munina 1”
 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Munina 1”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jarosław uchwały nr III/22/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Munina 1”. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.

 

Pełna treść ogłoszenia

 
  Data publikacji   2016-04-26


Załączniki:

 1. 2016-04-26_OBWIESZCZENIE_MPZP_Munina1

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Janusz #Mokrzycki#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie