MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław. 

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 10.05.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości:

·       budowlanej położonej w Surochowie (zabudowanej starym budynkiem stacji uzdatniania wody), uwidocznionej w KW PR1J/00073616/7 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położona w konturze o symbolu 5.U.1 - tereny zabudowy usługowej - oznaczonej jako działka nr 34/8 o pow. 0,72 ha, cena wywoławcza 184657,00 zł netto - wadium wynosi 34000,00 zł,

·       rolnych w WOLI BUCHOWSKIEJ uwidocznionych w KW PR1J/00059178/0 oznaczonych jako:

-  działka nr 472 o pow. 0,42 ha, cena wywoławcza 5460,00 zł netto - wadium wynosi 900,00 zł,  
wg studium – kompleksy gruntów ornych, gleby pochodzenia mineralnego klas I-III, zasięg zalewu wód 20 letnich,

- działka nr 475/2 o pow. 0,16 ha, cena wywoławcza 2080,00 zł netto - wadium wynosi 300,00 zł,
wg studium kompleksy łąk i pastwisk, zasięg zalewu wód 20 letnich,

·       rolnych w Muninie uwidocznionych w KW PR1J/00055769/2 wg MPZP „Obszar Południe” położone w konturze o symbolu 1.ZR.ZZ.8 –tereny zieleni nieurządzonej zagrożone zalaniem wodą stuletnią - oznaczone jako:

- działka nr 1020/5 o pow. 1,9855 ha, cena wywoławcza 39800,00 zł netto -wadium wynosi 6000,00 zł,  
- działka nr 1020/8 o pow. 0,0858 ha, cena wywoławcza 1720,00 zł netto - wadium wynosi 300,00 zł,

Pełna treść ogłoszenia

 
  Data publikacji   2016-04-07


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz nieruch. w Surochowie Woli Buchowskiej i Muninie

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:   mgr Andrzej #Wiśniowski#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie