MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   13
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 

OBWIESZCZENIE

                Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.), organ prowadzący postępowanie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia       pn. : „Wzrost konkurencyjności firmy SANEX Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych” położonego na działkach nr  1003/4, 103/7, 1003/10  w Muninie, gmina Jarosław

                Decyzja została wydana na wniosek  firmy „SANEX” Spółka z o.o. w Łowcach, Łowce 115, 37-554 Łowce z dnia 21.03.2014 r.

                Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Referat Działalności Gospodarczej i Inicjatyw  w Urzędzie Gminy Jarosław,  ul. Piekarska 5, pok. nr 27 oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jarosław : www.ugjaroslaw.pl. , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Munina.

                Na podstawie art. 74 ust. 3 w/w ustawy  w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

                Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Jarosław w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną.

                Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław w Referacie Działalności Gospodarczej i Inicjatyw  ds. Ochrony Środowiska, pokój nr 27  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

                                                                       Wójt Gminy Jarosław

                                                                       Mgr Roman Kałamarz

 
  Data publikacji   2014-03-21


Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Janusz #Mokrzycki#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie