MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
 

        Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego     


            Zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku „SANEX” Sp. z o.o. w Łowcach,  Łowce 115, 37-554 Łowce, z dnia 17 lutego 2014 r. , dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy SANEX Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych ” położnego na działkach nr 1003/4, 1003/7 i 1003/10 obręb w Muninia, gmina Jarosław - zostało zakończone.                                               

            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, w Referacie Działalności Gospodarczej i Inicjatyw, pokój nr 27, do poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

            Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jarosław: www.ugjaroslaw.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Jarosław przy ul. Piekarskiej 5 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Munina.

                                                                                    Wójt Gminy Jarosław

                                                                                     mgr Roman Kałamarz

 
  Data publikacji   2014-03-21


Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie