MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Nieodpłatna pomoc prawna
 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Komunikat W związku z pandemią COVID-19  od dnia 17.03.2020r –  do odwołania  świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w odbywa się  wyłącznie przez telefon 

            


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie  to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej  porady.

 

      W roku 2021 Starosta Jarosławski ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punktynieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają cztery lokalizacje w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób  z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa  od godz. 800 do 1600, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.       

 

       Porad prawnych w 2021 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu.

     

       Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

W jaki sposób jest to weryfikowane?

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Należy mieć na uwadze, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana   o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. 

Bezpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, w tym  w sprawie karnej;
  3. przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

 

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

 

UMAWIANIE WIZYT NA BEZPŁATNE PORADY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62

w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu  na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:

kontrola@starostwo.jaroslaw.pl

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego

Harmonogramu pracy w 2020 roku dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego:

 

Prowadzący: Radcy prawni

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław    
od poniedziałku do piątku: od godz. 8:00 do godz. 12:00

 

Prowadzący: Adwokaci

Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

   

Prowadzący: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław    
od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

 

Prowadzący: NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica, 
od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

 

Prowadzący: NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ze soecjalizacją mediacyjną
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny, adwokat, mediator)

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów
ul. Dworska 67
37-550 Radymno
poniedziałek, wtorek:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

Urząd Gminy w Laszkach
37-543  Laszki 36
środa:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
czwartek, piątek:  od godz. 8:00  do godz. 12:00

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:http://darmowapomocprawna.ms.gov.plDZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZOSTAJE ZMODYFIKOWANA. - Informacja z 16 marca 2020


wniosek


 
Załączniki:

 1. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 2. Lokalizacja i harmonogram Punktów NPP
 3. Informacja
 4. Informacja o mediacji
 5. Informacja o pomocy prawnej
 6. Klauzula informacyjna
 7. KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
 8. karta poradnictwo obywatelskie
 9. Komunikat na stronę urzędu i BIP
 10. Zasady udzielania pomocy

     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie