MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    Gospodarka komunalna
 

Do wykonywania zadań gminy w zakresie gospodarki komunalnej, od dnia 01.01.2000 r. został utworzony Zakład Komunalny Gminy Jarosław.

 

Zakład prowadzi działalność polegającą na :

 

- zbiorowym zaopatrzeniu w wodę,

- zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

- zarządzaniem gminnym składowiskiem odpadów. 

 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

Wszystkie z 13 miejscowości gminy Jarosław posiadają sieć wodociągową.

Zakład Komunalny Gminy Jarosław dostarcza wodę do 11 miejscowości gminy poprzez sieć wodociągową o długości 119,5 km (bez przyłączy wodociągowych).

Woda jest ujmowana i uzdatniana na 3 ujęciach wód podziemnych : w Tuczempach, Surochowie i Pełkiniach. Z ujęć tych pobiera się rocznie ok. 377 tys. m³ wody  ( dane za 2004 r. ) .

 

Operatorem sieci wodociągowej na terenie miejscowości Munina jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. zo.o. ,  natomiast na terenie miejscowości Koniaczów  -  Zakład  Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica.

 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

W 2004 r. po wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Wola Buchowska i Osada Leżachów została zakończona kanalizacja gminy. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 202,6 km ( bez przyłączy kanalizacyjnych ).

 

Ścieki komunalne ( będące ściekami bytowymi ) odprowadzane są do dwóch oczyszczalni gminnych:

 

a)       oczyszczalnia  w Tuczempach  ,Q śr.dob. = 900 m³/ dobę, przyjmuje ścieki z miejscowości Tuczempy, Morawsko, Munina, Makowisko , Surochów, Koniaczów, Zgoda, Sobiecin

b)       oczyszczalnia  w Kostkowie ,Q śr.dob. = 450 m³/ dobę, przyjmuje ścieki z  

miejscowości Kostków, Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska  oraz Osada Leżachów .

 

Są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne typu HYDROVIT SI, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki San.

 

W 2004 r. oczyszczalnie odprowadziły  270 tys. m³ ścieków oczyszczonych do odbiornika.

 

 

Gminne składowisko odpadów w Wólce Pełkińskiej

 

 

Na składowisku odpadów składowane są odpady komunalne z terenu gminy Jarosław. Dno komory składowania odpadów  posiada uszczelnienie z folii PEHD zapobiegające przedostawaniu się odcieków do wód gruntowych; odcieki są zbierane  drenażem nadfoliowym i odprowadzane do zbiornika odcieków, stamtąd są przepompowywane do oczyszczalni ścieków w Kostkowie.

 

Na składowisku prowadzony jest monitoring zgodnie z przepisami o ochronie

środowiska.

 

Zbiórkę i transport odpadów na składowisko prowadzi  firma Zakład Usługowy „EKO 88” Jan Smereka.

 

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka szkła opakowaniowego białego i kolorowego. Gromadzenie szkła odbywa się w pojemnikach rozstawionych na terenie gminy. Zbiórkę i transport szkła prowadzi firma Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jarosławiu, ul Morawska 1. Rocznie pozyskuje się w ten sposób ok. 16 ton surowca.

 

 

 

 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie