MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
1Przetargi aktualne
2Przetargi na nieruchomości
3Przetargi zakończone
4Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    1Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 26898 
 
 Nazwa pozycji Data
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia publicznego pn.: Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław 2021-07-12
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław 2021-07-07
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 2021-06-02
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MUNINA 2021-05-25
KOSZENIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH I ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2021-05-13
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA DROGACH GMINNYCH, GMINY JAROSŁAW 2021-04-21
Budowa oświetlenia w miejscowości Munina 2021-04-14
REKULTYWACJA NIECZYNNEGO WYSYPISKA ŚMIECI 2021-04-09
WYKONANIE USŁUG SAMOJEZDNĄ RÓWNIARKĄ DROGOWĄ 2021-03-25
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG 2021-03-23
Dostawa i instalacja deodoryzacji powietrza w istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczempy 2020-12-30
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JAROSŁAW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-12-23
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław oraz sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ, Wschód, Południe 2020-12-23
Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objetych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Jarosław w roku 2021. 2020-12-16
Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz obsługa oświetlenia ulic, dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Jarosław 2020-12-08
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jarosław 2020-12-04
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Jarosław 2020-11-23
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2020-11-06
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tuczempy oraz budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin 2020-10-28
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Kostków 2020-10-05
Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Surochów 2020-09-14
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Samorządowego Przedszkola w Sobiecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 2020-09-14
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Pełkińskiej: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej 2020-09-03
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Samorządowego Przedszkola w Sobiecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 2020-09-01
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jarosław 2020-08-13
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław 2020-06-17
Zapytanie ofertowe - KOSZENIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH I ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2020-05-20
Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych Gminy Jarosław 2020-05-11
Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarosław” 2020-04-30
Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarosław 2020-04-16
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty pod nazwą: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG 2020-04-15
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej 2020-04-15
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej w Wólce Pełkińskiej 2020-04-09
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty pod nazwą - Wykonanie usług samojezdną równiarką drogową 2020-04-08
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Remont korytarzy pierwszego i drugiego piętra z przyległą klatką schodową w Szkole Podstawowej w miejscowości Tuczempy 2020-01-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Jarosław i jej jednostek podległych 2019-12-16
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Jarosław w miejscowościach: Sobiecin, Wola Buchowska i Pełkinie 2019-12-13
Gmina Jarosław zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jarosław nr VIII/217/2019 z dnia 18 listopada 2019 2019-12-13
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2019-12-10
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Dostawa i montaż dwóch kontenerów przy boisku wielofunkcyjnym w Muninie 2019-12-04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 2019-11-25
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych 2019-11-25
Dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia tafli lodowiska przy Szkole Podstawowej w Muninie 2019-11-20
Przebudowa drogi gminnej Nr 011525 ul. Jana III Sobieskiego km 0+024,00 – 0+711,40 poprzez budowę chodnika w miejscowości Tuczempy 2019-11-15
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Jarosław i jej jednostek organizacyjnych 2019-11-07
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 2019-11-04
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Dezodoryzacja powietrza istniejącej oczyszczalni ścieków w Tuczempach na linii ścieków surowych w oparciu o technologię fotokatalitycznego utleniania gazów 2019-10-23
Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy Jarosław 2019-10-11
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych 2019-10-03
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2019-10-01     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie