MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Raport o stanie Gminy Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
II zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagspodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Makowisko 1
    Ogłoszenia
Liczba odwiedzin kategorii: 24557 
 
 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Surochów” 2022-06-30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Kopalina piasku „Zgoda-OS-I” 2022-06-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin i Surochów” 2022-06-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Euroservice Sp. z o.o. w Surochowie.” 2022-06-09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.06.2022 o wszczęciu postępowania, znak N-VIII.7820.1.9.2022, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-06-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kopalina piasku „Zgoda-OS-I”, na terenie działek nr ewid.: 78/1 i 80 w miejscowości Zgoda 2022-05-25
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.05.2022 o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.329.2021 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości 2022-05-20
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2022 o wydaniu decyzji z dnia 04.05.2022, znak N-VIII.7820.1.21.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-05-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno z dnia 12.05.2022 r., znak OR.0050.80.2022.O, o wystąpieniu do organów opiniujących w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2022-05-17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach przetargu pisemnego ograniczonego nr 6845.1.2022 na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław w celu budowy oraz eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej 2022-05-09
Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno z dnia 20.04.2022 r. 2022-04-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-04-21
Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna z budynkiem biurowo-socjalnym” 2022-04-21
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.04.2022 o wydaniu decyzji z 20.04.2021- nr N-VI.7570.315.2021 o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości 2022-04-21
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-19
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-19
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-12     
GOPS
ZKG
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Jarosław
ZSP w Makowisku
ZSP w Morawsku
ZSP w Muninie
ZSP w Pełkiniach
ZSP w Surochowie
ZSP w Tuczempach
ZSP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie