MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Ogłoszenia
Liczba odwiedzin kategorii: 11041 
 
 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 111515R i 111516R” 2021-05-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wszczęciu w dniu 27.04.2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-04-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu w dniu 20.04.2021 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RDGiI.6220.4.2019 2021-04-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jarosław na lata 2021-2024 z pespektywą do 2036 roku” 2021-04-15
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jarosław na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 2021-04-15
Postanowienie Wójta Gminy Jarosław, sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Jarosław znak: RDGiI.6220.7.2020 2021-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 111515R i 111516R w m. Sobiecin i Koniaczów” 2021-04-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą” 2021-04-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu postanowienia oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą” 2021-04-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2021-03-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów” 2021-03-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów” 2021-03-26
Wójt Gminy Jarosław ogłasza przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych zamieszkałych w miejscowościach w których położone są nieruchomości na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości gruntowych z zasobów mienia komunalnego 2021-03-25
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych 2021-03-24
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych 2021-03-16
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kostków 2021-03-16
Wójt Gminy Jarosław ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2021-03-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o rozprawie administracyjnej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia piasku „Zgoda – OS-I”” 2021-02-23
Obwieszczenie PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław 2021-02-01
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi nr 77 w km 123+900 – 124+256” 2021-02-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie projektu: „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transgranicznej Ukrainy do roku 2030” 2021-02-01
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.15.2018 2021-02-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa i przebudowa drogi nr 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów” 2021-02-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realziacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w 2021 roku 2021-02-09
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o sprzedaży drewna 2021-02-08
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2021-02-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zakład złomowania polegający na skupie metali” w miejscowości Munina 2021-02-04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław wraz prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Południe wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Surochów – Wiel 2021-01-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o rozprawie administracyjnej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Kopalina piasku „Zgoda-OS-I”na działkach nr 79/1 i 80 w m. Zgoda 2021-01-18
Obwieszczenie z 14 stycznia 2021r. - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km 123+900 - 124+256 w miejscowości Pełkinie 2021-01-14
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent na samodzielnym stanowisku d/s gospodarki komunalnej 2021-01-11
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej S-4 wraz z obudową w miejscowości Surochów, gmina Jarosław 2020-12-29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią sieci elektroenergetycznej podziemnej średniego i niskiego napięcia 2020-12-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i budowa drogi powiatowej nr 1719 R relacji Jarosław – Wietlin – Łazy na odcinku: od km 2+490 do km 3+712” 2020-12-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana warunków pozwolenia na budowę i sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjny” 2020-12-23
Informacja Wójta Gminy Jarosław o przygotowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 2020-12-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” 2020-12-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o procedurze udziału społeczeństwa przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Kopalnia Piasku „Zgoda – OS – I” 2020-12-04
Zawiadomienie Wójta Gminy Jarosław o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719 R Jarosław – Wietlin – Łazy 2020-12-02
Zawiadomienie Wójta Gminy Jarosław o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów” na działce nr 1992/1 obręb Munina 2020-12-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu zaprasza do złożenia ofert na usługi zapewniania schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jarosław w 2021r. 2020-12-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „ poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Surochów – Wielobórz 2020-11-27
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy w następujących zakresach zadań: 2020-11-20
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych 2020-11-20
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie specjalistycznych usług opiekuńczych...... 2020-11-20
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2020-11-17
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 8 października 2020r. 2020-10-08
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-10-12
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków w części miejscowości Pełkinie, gmina Jarosław 2020-10-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków w części miejscowości Pełkinie, gmina Jarosław& 2020-10-02
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków w części miejscowości Pełkinie, gmina Jarosław" 2020-10-02
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PV Wólka Pełkińska 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwie osobne elektrownie na działkach nr 350, 351, 2020-08-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PV Wólka Pełkińska 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwie 2020-08-20
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „PV Wólka Pełkińska 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwie o 2020-08-20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana warunków pozwolenia na budowę i sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjny”, w miejscowości Surochów 2020-07-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana warunków pozwolenia na budowę i sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjny”, w miejscowości Surochów 2020-07-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-07-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020. 2020-07-15
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji znak OLR-II.6341.47.2017 z dnia 19.11.2012 r. Starosty Jarosławskiego. 2020-07-15
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, ul. Targowa 74, 03-734 2020-06-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie projektu pn.: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” 2020-06-29
Ogłoszenie o sprzedazy drewna tartaczneo i opałowego w miejscowości Pełkinie 2020-06-17
Informacja o pracach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Jarosław 2020-06-26
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-06-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-06-08
Zarządzenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-06-08
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Jarosław z dnia 20.05.2020 znak: RDGiI.6220.1.2020 2020-06-03
Obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu sprzeciwu wraz z odpowiedzią na ten sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 2020-06-03
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych 2020-06-01
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodno prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych 2020-05-29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego zawiadamiające o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-29
Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 08.01.2015 r. znak: OLR-I.6233.32.2014 2020-05-29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu w dniu 20 maja 2020 decyzji nr 2/8/20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 2020-05-21
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu w dniu 20 maja 2020 decyzji nr 2/11/20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 2020-05-21
Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na działkach o nr ewid. 34/66, 34/68, 34/69 obręb ewidencyjny Surochów, gmina Jarosław 2020-05-20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich czasowego magazynowania w ilości powyżej 3000 Mg/r” zlokalizowanej w miejscowości Makowisko 2020-05-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o podaniu do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich czasowego magazynowania w ilości po 2020-05-20
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław - „Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich czasowego magazynowania w ilości powyżej 3000 Mg/r” zlokalizowanej w miejscowości Makowisko 2020-05-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV.... 2020-05-13
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinka linii kablowej SN 15 kV w rurze ochronnej pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 91 Kraków Główny  2020-05-13
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „ Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce ewid. Nr 631/1 obręb 0009 Surochów, na terenie kolejowym, zamkniętym” 2020-05-13
Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomość stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego, położoną w obrębie nr 5 miasta Jarosław 2020-05-08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa sieci sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków w części m. Pełkinie 2020-04-29
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich czasowego magazynowan 2020-04-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn pn „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719 R Jarosław – Wietlin – Łazy na odcinku od km 2+ 2020-04-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2020-04-02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV podwieszonej w rurze ochronnej do ściany bocznej wiaduktu 2020-04-02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii kablowej SN 15 kV w rurze ochronnej pod torami 2020-03-30
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej, na działce ewid. Nr 631/1 obręb 000 2020-03-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 26.02.2013r., znak OLR-I.6220.1.2013 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploa 2020-02-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy na odcinku od km 2 +492 do km 12 + 164 oraz drogi powiatowej nr 1674R 2020-02-19
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2020-02-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2020-02-12
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Kopalnia piasku Zgoda - OS-1 , zlokalizowanej na terenie działek nr. ewid 79/1 i 80 w miejscowości Zgoda, gmina Jarosław, powiat jarosławski 2020-02-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2020-01-30
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2020-01-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020-01-21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie nowej studni głębinowej S4 w Surochowie dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Surochowie 2020-01-16
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-12-02
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-12-02
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Jarosław w roku 2020 2019-11-29
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy 2019-11-29
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2019-11-26
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2019-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Jarosł 2019-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur 2019-11-22
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 2019-11-21
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 2019-11-14
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego 2019-11-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wykonanie Studni Głębinowej S4 w Surochowie 2019-11-06
Obwiesczenie Wójta Gminy Laszki dot. przebudowy drogi powiatowej 1719R Jarosław -Wietlin- Łazy 2019-10-25
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-10-30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-10-09
Postanowienie i Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław z dnia 11 lipca 2019r. 2019-07-11
Decyzja środowiskowa i obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2019r. 2019-08-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. ochrony środowiska 2019-07-11
Wójt Gminy Jarosław ogłasza II, III i IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2019-04-25
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2019-04-09
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Surochowie 2019-04-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowisku 2019-04-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej 2019-04-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Inicjatyw 2019-04-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-03-14
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty nabór na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IŻ.00-18-004/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014- 2019-03-13
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I, II i III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2019-03-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2019-01-30
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnośnie realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Wólce Pełkińskiej 2019-02-27
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2019-01-30
Obwieszczenie o oględzinach terenu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą - Kopalina piasku Zgoda-OS-I 2019-01-15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny 2018-12-28
Urząd Gminy Jarosław oraz jednostki podległe nie pracują w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 2018-12-20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny 2018-12-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur 2018-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I i III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2018-10-17
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-10-08
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-09-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2018-09-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2018-09-11
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 30.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Jarosław 2018-07-26
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2018-07-10
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu 2018-06-29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2018-06-19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-05-25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2018-06-19
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Morawsku 2018-05-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuczempach 2018-05-07
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pełkinie 2018-02-23
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy w następujących zakresach zadań 2018-02-08
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-02-07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2018-02-07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2018-02-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Jarosław 2018-01-31
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2018-01-30
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-01-30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2018-01-22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” 2018-01-19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2018-01-19
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. obrony cywilnej, OSP, Kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5 2018-01-04
Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2017r. o wszęciu postępowania 2017-12-11
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Jarosła 2017-12-01
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur 2017-12-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-10-16
Obwieszczenie z dnia 31 października 2017 r. Wojewody Podkarpackiego 2017-10-31
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 września 2017r. 2017-09-21
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-16
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania administracyjnego, na wniosek Newton Engineering S.C. 2017-08-18
Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Muninie 2017-03-28
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji z 16 marca 2012r. 2017-03-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2017-02-24
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław 2017-02-20
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód 2017-02-08
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2017-01-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Wiejskiej Jarosław na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r. 2017-01-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach 2017-01-12
Wójt Gmimy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy 2016-11-30
Wójt Gminy Jarosław Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2016-11-30
OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia MPZP Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2016-11-09
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-28
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Starobud w Pełkiniach 2016-10-12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego przez Urząd Marszałkowski, dotyczące przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na działkach 71/2, 73/3 i 74/2 w miejscowości Kostków 2016-09-20
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Piekarska 5 2016-08-25
Obwieszczenie 2016-08-16
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Piekarska 5 2016-07-19
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu 2016-07-18
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I i II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2016-07-06
Wójt Gminy Jarosław podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław 2016-07-01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Munina 1” 2016-04-26
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszary Północ, Południe i Wschód 2016-05-31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy: Referent ds rozliczeń VAT , oraz Referent ds. prawa wodnego, ochrony przyrody i zwiarząt oraz dróg 2016-05-27
Obwieszczenie o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa 2016-04-21
Obwieszczenie o przystąpeniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2016-04-12
Wójt Gminy Jarosław podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław 2016-04-07
Wójta Gminy Jarosław informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu - Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Jarosław 2016-02-01
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy 2016-01-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2016-01-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2016-01-22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód. 2016-01-20
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji 2015-12-02
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ 2015-12-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ, Obszar Południe, Obszar Wschód 2015-11-03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ 2015-09-17
Ogłoszenie o I, III i IV nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2015-08-25
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2015-07-08
Zarządzenie Wójta Gminy Jarosław z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wojewodę Podkarpackiego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2015-03-06
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2015-04-09
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości Surochów 2015-03-04
Obwieszczenie i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-02-06
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2015-02-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla PKP 2015-02-03
Obwieszczenie dotyczące planowej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją 2015-02-03
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2015-01-26
Ogłoszenie o II i III nieograniczonym przetargu ustnym 2015-01-20
Zawiadomienie Marszałka województwa podkarpackiego 2015-01-09
Obwieszczenie z dnia 02.01.2015 r. o wszczęciu postępowania 2015-01-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2014-12-03
Obwieszczenie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowosko przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego 2014-11-28
Postanowienie o braku obowiązku przeproawdzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą 2014-11-18
Wójt Gminy Jarosław Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji 2014-11-26
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa na odcinkach: Głuchów-Przeworsk, km 619+675,07 - 631+883, Przeworsk -Jarosław, 2014-11-07
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2014-11-19
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2014-10-06
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej 2014-09-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) 2014-08-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. 2014-08-19
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUROCHÓW 1 2014-07-15
Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego o zamierze wszczęcia postepowania dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2014-06-13
Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2014-05-26
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 2014-04-04
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Pełkinie 2014-04-02
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-04-02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2014-03-21
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-03-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych 2014-03-21
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Wola Buchowska 2014-02-13
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Wólka Pełkińska i Wola Buchowska 2014-02-12
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Surochów 2014-02-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2014-01-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2013-12-18
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2013-12-17
WÓJT GMINY JAROSŁAW Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji 2013-12-02
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2012-11-20
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 2012-07-13
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław 2012-07-11
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2012-04-10
Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław obszar Północ, Wschód, Południe 2011-06-22
Zmiana nazw ulic, synchronizacja numerów 2010-02-17     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie