MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory 2018
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    Ogłoszenia
Liczba odwiedzin kategorii: 60909 
 
 Nazwa pozycji Data
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Surochowie 2019-04-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowisku 2019-04-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej 2019-04-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Inicjatyw 2019-04-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-03-14
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty nabór na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IŻ.00-18-004/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014- 2019-03-13
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I, II i III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2019-03-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2019-01-30
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnośnie realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Wólce Pełkińskiej 2019-02-27
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2019-01-30
Obwieszczenie o oględzinach terenu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą - Kopalina piasku Zgoda-OS-I 2019-01-15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny 2018-12-28
Urząd Gminy Jarosław oraz jednostki podległe nie pracują w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 2018-12-20
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny 2018-12-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur 2018-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I i III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2018-10-17
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-10-08
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-09-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2018-09-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2018-09-11
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 30.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Jarosław 2018-07-26
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2018-07-10
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu 2018-06-29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2018-06-19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-05-25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2018-06-19
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Morawsku 2018-05-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuczempach 2018-05-07
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pełkinie 2018-02-23
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy w następujących zakresach zadań 2018-02-08
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-02-07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2018-02-07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2018-02-07
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2018-01-30
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Jarosław 2018-01-31
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-01-30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2018-01-22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” 2018-01-19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2018-01-19
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. obrony cywilnej, OSP, Kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5 2018-01-04
Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2017r. o wszęciu postępowania 2017-12-11
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Jarosła 2017-12-01
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur 2017-12-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-10-16
Obwieszczenie z dnia 31 października 2017 r. Wojewody Podkarpackiego 2017-10-31
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 września 2017r. 2017-09-21
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-16
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania administracyjnego, na wniosek Newton Engineering S.C. 2017-08-18
Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Muninie 2017-03-28
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji z 16 marca 2012r. 2017-03-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2017-02-24
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław 2017-02-20
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód 2017-02-08
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2017-01-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Wiejskiej Jarosław na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r. 2017-01-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach 2017-01-12
Wójt Gmimy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy 2016-11-30
Wójt Gminy Jarosław Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2016-11-30
OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia MPZP Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2016-11-09
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-28
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Starobud w Pełkiniach 2016-10-12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego przez Urząd Marszałkowski, dotyczące przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na działkach 71/2, 73/3 i 74/2 w miejscowości Kostków 2016-09-20
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Piekarska 5 2016-08-25
Obwieszczenie 2016-08-16
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Piekarska 5 2016-07-19
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu 2016-07-18
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I i II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 2016-07-06
Wójt Gminy Jarosław podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław 2016-07-01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszary Północ, Południe i Wschód 2016-05-31
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Munina 1” 2016-04-26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy: Referent ds rozliczeń VAT , oraz Referent ds. prawa wodnego, ochrony przyrody i zwiarząt oraz dróg 2016-05-27
Obwieszczenie o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa 2016-04-21
Obwieszczenie o przystąpeniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2016-04-12
Wójt Gminy Jarosław podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław 2016-04-07
Wójta Gminy Jarosław informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu - Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Jarosław 2016-02-01
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Gminy 2016-01-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2016-01-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2016-01-22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód. 2016-01-20
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji 2015-12-02
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ 2015-12-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ, Obszar Południe, Obszar Wschód 2015-11-03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ 2015-09-17
Ogłoszenie o I, III i IV nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2015-08-25
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2015-07-08
Zarządzenie Wójta Gminy Jarosław z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-20
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2015-04-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wojewodę Podkarpackiego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2015-03-06
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości Surochów 2015-03-04
Obwieszczenie i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-02-06
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2015-02-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla PKP 2015-02-03
Obwieszczenie dotyczące planowej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją 2015-02-03
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2015-01-26
Ogłoszenie o II i III nieograniczonym przetargu ustnym 2015-01-20
Zawiadomienie Marszałka województwa podkarpackiego 2015-01-09
Obwieszczenie z dnia 02.01.2015 r. o wszczęciu postępowania 2015-01-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2014-12-03
Obwieszczenie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowosko przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego 2014-11-28
Postanowienie o braku obowiązku przeproawdzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą 2014-11-18
Wójt Gminy Jarosław Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji 2014-11-26
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa na odcinkach: Głuchów-Przeworsk, km 619+675,07 - 631+883, Przeworsk -Jarosław, 2014-11-07
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2014-11-19
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2014-10-06
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej 2014-09-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) 2014-08-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. 2014-08-19
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUROCHÓW 1 2014-07-15
Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego o zamierze wszczęcia postepowania dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2014-06-13
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław 2014-05-26
Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 2014-04-04
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Pełkinie 2014-04-02
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-04-02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2014-03-21
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-03-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych 2014-03-21
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Wola Buchowska 2014-02-13
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Wólka Pełkińska i Wola Buchowska 2014-02-12
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Surochów 2014-02-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2014-01-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2013-12-18
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2013-12-17
WÓJT GMINY JAROSŁAW Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji 2013-12-02
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2012-11-20
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 2012-07-13
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław 2012-07-11
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2012-04-10
Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław obszar Północ, Wschód, Południe 2011-06-22
Zmiana nazw ulic, synchronizacja numerów 2010-02-17     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie